LIST OF POINTS

The Total List of the Tung’s Orthodox Points董氏鍼灸穴位全

 Please note All the listed points are genuine Tung’s Orthodox Points, besides these points were old and discarded points in the past.- This information was verified by Dr. P. Carson, MD a disciple and author of Tung’s Acupuncture English textbook in 1975 to his teacherMasterTung.                                                                                                            (下列穴位經董師生前於一九七五年向作者確認皆為本門正規穴位除此外皆為早期廢穴、舊穴已經董師多年臨床篩選後決定廢棄並向作者叮嚀勿再施用)

Area 1-the Finger Points (手指部穴名)  (29sets)

 Number

Name

Original Name

 1.01  Ta-Chien  大間穴 
1.02  Hsiao-Chien  小間穴 
1.03  Fu-Chien  浮間穴
1.04  Wai-Chien  外間穴 
1.05  Chung-Chien  中間穴 
1.06  Huan-Ch’ao  還巢穴
1.07  Chih-Szu-Ma  指駟馬穴 
1.08  Chih-wu-King  指五金穴
1.09  Hsin-His  心膝穴 
1.10 Mu-Huo  木火穴 
1.11  Fei-His  肺心穴
1.12  Erh-Chiao-Ming  二角明穴 
1.13   Tan  膽穴 
1.14  Chih-San-Chung  指三重穴
1.15  Chih- Shen   指腎穴
1.16 Huo-His  火膝穴
1.17   Mu   木穴
1.18  P’i-Chung  脾腫穴
1.19  Hsin-Ch’ang  心常穴
1.20  Mu-Yen 木炎穴
1.21  San-Yen  三眼穴
1.22  Fu-Yuan 復原穴
1.23  Yen-Huang 眼黃穴
1.24 Fu-K’o   婦科穴
1.25  Chih-Yen  止涎穴
1.26 Chih-wu  制污穴
1.27  Wu-Hu  五虎穴
1.28 Pei-Ton  背痛穴
1.29   Lau-Hu  老虎穴

Area 2-the Palm Points(手部穴名)   (16 sets)

 Number

Name

Original Name

 2.01  Chung-Tzu  重子穴
2.02  Chung-Hsien  重仙穴
2.03  Shang-Pai  上白穴
2.04  Ta-Pai  大白穴
2.05  Ling-Ku  靈骨穴 
2.06  Chung-Pai  中白穴 
2.07  Hsia-Pai  下白穴
2.08 Wan-Shun-I  腕順一穴
2.09  Wan-Shun-Erh  腕順二穴
2.10  Shou-Chieh  手解穴
2.11  T’u-Shui  土水穴
2.12  San-Cha-I  三叉一穴
2.13  San-Cha-Erh  三叉二穴
2.14  San-Cha-San  三叉三穴
2.15  Hsi-Kai  膝蓋穴
2.16  Wan-Bin  萬病穴

Area 3-the Forearm Points (前臂部穴名) (16 Sets)

 Number

Name

Original Name

 3.01  Ch’i-Men 其門穴
3.02  Ch’i-Chiao  其角穴
3.03  Ch’i-Cheng  其正穴
3.04  Huo-Ch’uan  火串穴
3.05  Huo-Ling  火陵穴 
3.06  Huo-Shan  火山穴
3.07  Huo-Fu-Hai   火腑海穴 
3.08  Shou-Wu-King  手五金穴 
3.09  Shou-Ch’ien-King  手千金穴
3.10  Ch’i-Chiao  其角穴
3.11  Ch’i-Cheng  其正穴
3.12  Huo-Ch’uan  火串穴
3.13  Huo-Ling  火陵穴
3.14  Huo-Shan  火山穴
3.15  Huo-Fu-Hai  火腑海穴
3.16  Ch’u-Ling  曲陵穴

Area 4-the Arm Points (上臂部穴名) (17 Sets)

 Number

Name

Original Name

 4.01  Fen-King  分金穴
4.02  Hou-Ch’ui  後椎穴
4.03  Shou-Yin  首英穴
4.04  Fu-Ting  富頂穴
4.05  Hou-Chih  後枝穴
4.06  Chien-Chung  肩中穴
4.07  Pei-Mien  背面穴
4.08  Jen-Tsung    人宗穴    
4.09  Ti-Tsung  地宗穴
4.10  T’ien-Tsung  天宗穴
4.11  Yun-Pai  雲白穴
4.12  Li-Pai  李白穴
4.13  Chih-T’ung  支通穴
4.14  Lo-T’ung  落通穴
4.15  Hsia-Ch’u  下曲穴
4.16  Shang-Ch’u  上曲穴
4.17  Shui-Yu  水愈穴

Area 5-the Sole Points (足底部穴名) (6 Sets)

 Number

Name

Original Name

 5.01  Huo-Pao  火包穴
5.02  Hua-Ku-I  花骨一穴
5.03  Hua-Ku-Erh  花骨二穴
5.04  Hua-Ku-San  花骨三穴
5.05  Hua-Ku-T’Zu  花骨三
5.06  Shang-Liu  上瘤穴

Area 6-the Dorsal Foot Points (足部穴名) (16 Sets)

 Number

Name

Original Name

 6.01  Hai-Pao  海豹穴
6.02  Mu-Fu  木婦穴
6.03  Huo-Ying  火硬穴
6.04  Huo-Chu  火主穴
6.05  Men-King  門金穴
6.06  Mu-Liu  木留穴
6.07  Mu-Tou  木斗穴
6.08  Liu-Wan  六完穴
6.09  Shui-Ch’u  水曲穴
6.10  Huo-Lien  火連穴
6.11  Huo-Chu  火菊穴
6.12  Huo-San  火散穴
6.13  Shui-Ching  水晶穴
6.14  Shui-Hsiang  水相穴
6.15  Shui-Hsiang  水仙穴
6.16  Ta Chun  大鐘穴

Area 7-the Leg Points (小腿部穴名) (29 Sets)

 Number

Name

Original Name

 7.01  Cheng-Chin 正筋穴
7.02  Cheng-Tsung  正宗穴
7.03  Cheng-Shih  正士穴
7.04  Po-Ch’iu  搏球穴
7.05   I-Chung  一重穴
7.06  Erh-Chung  二重穴
7.07  San-Chung  三重穴
7.08  Tz’u-Hua-Shang  四花上穴
7.09  Tz’u-Hua-Chung  四花中穴
7.10  Tz’u-Hua-Fu  四花副穴
7.11  Tz’u-Hua-Hsia   四花下穴
7.12  Fu-Ch’ang  腑腸穴
7.13  Tz’u-Hua-Li  四花裡穴
7.14  Tz’u-Hua-Wai  四花外穴
7.15  Shang-Ch’un  上唇穴
7.16  Hsia-Ch’un  下唇穴
7.17  T’ien-Huang  天皇穴
7.18  Shen-Kuan  腎關穴
7.19   Ti-Huang  地皇穴
7.20  Tz’u-Chih  四肢穴
7.21  Jen-Huang  人皇穴
7.22   Ts’e-San-Li  側三里穴
7.23  Ts’e-Hsia-San-Li  側下三里穴
7.24  Tsu-Chien-King  足千金穴
7.25  Tsu-Wu-King  足五金穴
7.26  Chi-Hu  七虎穴
7.27  Wai-San-Kuan  外三關穴
7.28  Kuang-Ming   光明穴
7.29  Nei-His-Yen   內膝眼穴

Area 8-the Thigh Points(大腿部穴名)(32 Sets)

 Number

Name

Original Name

8.01  T’ung-Kuan 通關穴
8.02  T’ung-Shan  通山穴
8.03  T’ung-T’ien  通天穴
8.04  Chieh-Mei-I  姐妹一穴
8.05  Chieh-Mei-Erh  姐妹二穴
8.06  Chieh-Mei-San   姐妹三穴
8.07  Kan-Mao-I   感冒一穴
8.08  Kan-Mao-Erh  感冒二穴
8.09  T’ung-Shen  通腎穴
8.10  T’ung-Wei  通胃穴
8.11  T’ung-Pei  通背穴
8.12  Ming-Huang   明黃穴
8.13  T’ien-Huang 天黃穴
8.14  Ch’i-Huang 其黃穴
8.15  Huo-Chih  火枝穴
8.16  Huo-Chuan  火全穴
 8.17  Tz’u-Ma-Chung  駟馬中穴
8.18  Tz’u-Ma-Shang  駟馬上穴
8.19  Tz’u-Ma-Hsia  駟馬下穴
8.20 Hsia-Chuan  下泉穴
8.21 Chung-Chuan  中泉穴
8.22  Shang-Chuan  上泉穴
8.23  King-Chien-Hsia  金前下穴
8.24  King-Chien-Shang  金前上穴
8.25  Chung-Chiu-Li   中九里穴
8.26  Shang-Chiu-Li  上九里穴
8.27  Hsia-Chiu-Li  下九里穴
8.28  Chieh  解穴
8.29  Nei-Tung-Kuan 內通關穴
8.30  Nei-Tung-Shan  內通山穴
8.31  Nei-Tung-T’ien  內通天穴
8.32  Shih-Yin  失音穴

Area 9-the Ear Points(耳部部穴名)(8 sets)

 Number

Name

Original Name

 9.01 Erh-Huan 耳環穴
9.02  Mu-Erh  木耳穴
9.03  Huo-Erh  火耳穴
9.04  T’u-Erh  土耳穴
9.05  King-erh  金耳穴
9.06  Shui-Erh  水耳穴
9.07  Erh-Pei  耳背穴
9.08  Erh-San  耳三穴

Area 10-the Head Points(頭面部穴名) (27 Sets)

 Number

Name

Original Name

10.01  Cheng-Hui  正會穴
10.02  Chou Yuan  州圓穴
10.03  ChouYuan  州昆穴
10.04  Chou-Lun   州崙穴
10.05  Ch’ien-Hui  前會穴
10.06  Hou-Hui  後會穴
10.07  Tsung-Shu  總樞穴
10.08  Chen-Ching  鎮靜穴
10.09  Shang-Li  上里穴
10.10  Szu-Fu-Erh  四腑二穴
10.11  Szu-Fu-I   四腑一穴
10.12  Cheng-Pen  正本穴
10.13  Ma-King-Shui  馬金水穴
10.14  Ma-K’uai-Shui  馬快水穴
10.15  Fu-K’uai  腑快穴
10.16  Liu-K’uai   六快穴
10.17  Ch’i-K’uai  七快穴
10.18  Mu-Chih  木枝穴
10.19  Shui-T’ung  水通穴
10.20  Shui-King  水金穴
10.21  Yu-Huo  玉火穴
10.22  Pi-I  鼻翼穴
10.23  Chou-Huo  州火穴
10.24  Chou-King  州金穴
10.25  Chou-Shui  州水穴
10.26  Tea-Shen  提神穴
10.27  Du-Tsung  督總穴
 Micro-puncture Set of Bleeding Points(點刺專用套穴)

Area 11-Dorsal Torso Points(身軀背面穴名)(17 Sets)

 Number

Name

Original Name

 DT01  Fen-Chih-Shang  分枝上穴
 DT02  Fen-Chih-Hsia  分枝下穴
 DT03  Ch’i-hsing   七星穴
 DT04  Wu-Ling  五嶺穴
 DT05  Shuang-Feng   雙鳳穴
 DT06  Chiu-Hou  九猴穴
 DT07  San-King 三金穴
 DT08  Ching-Chih  精枝穴
 DT09  King-Lin  金林穴
 DT10  Ting-Chu  頂柱穴
 DT11  Hou-Hsin  後心穴
 DT12  Kan-Mao-San  感冒三穴
 DT13 Shui-Chung   水中穴
 DT14  Shui-Fu  水府穴
 DT15  San-Chiang   三江穴
 DT16 Shuang-Ho  雙何穴
 DT17  Ch’ung-Hsiao   沖霄穴
 Micro-puncture Set of Bleeding Points(點刺專用套穴)

Area 12-Ventral Torso Points(身軀正面穴名)(6 Sets)

 Number

Name

Original Name

 VT01 Hou-O-Chiu  喉蛾九穴
VT02  Shih-Erh-Hou   十二猴穴
VT03  King-Wu  金五穴
VT04  Wei-Mao-Ch’i  胃毛七穴
VT05  Fu-Ch’ao-Erh-Shih-San  腑巢二十三穴
VT06  Ch’un-Ma   唇麻穴